PROGRAMY ANTYNIKOTYNOWE

POLSKA

W Polsce głównym organem prowadzącym profilaktykę antynikotynową jest Ministerstwo Zdrowia. W 2010 roku wydało regulację prawną dotyczącą zakazu palenia w miejscach publicznym w tym również w lokalach gastronomicznych oraz sposobu oznaczania opakowań papierosów i zakazu ich ekspozycji w punktach handlowych. Prowadzi również program antynikotynowy dla szkół dotyczący prewencji palenia oraz skutkom biernego palenia. W 2013 roku w związku z programem Pierwotnej Prewencji Nowotworów stworzyło portal internetowy dla osób palących wraz z bezpłatną infolinią. W całym kraju działają również poradnie dla osób chcących rzucić palenie, działające pod egidą Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inicjatywa rządowa ma na celu obniżenie negatywnego wpływu skutków palenia poprzez podwyższanie podatków na wyroby tytoniowe, prowadzenie kampanii informacyjnych. Od 2006 roku Rząd Niemiecki zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego zabronił reklamy wyrobów tytoniowych w prasie, Internecie, telewizji oraz radi, a także zakazał możliwości sponsorowania imprez oraz eventów przez firmy tytoniowe. Podniesiono również wiek legalnego zakupu papierosów z 16 do 18 lat. Rząd zobligował branżę hotelarską i gastronomiczną do zapewnienia minimum 30% miejsc dla osób niepalących.

Ze względu na dużą autonomię między poszczególnymi landami, każdy z nich posiada własne odrębne regulacje dotyczące działań antynikotynowych oraz prowadzi własne programy zdrowotne. W całym kraju przeprowadzono już ponad 30 badań klinicznych dotyczących skutecznych metod rzucania palenia.

Z racji faktu, iż palenie i jego skutki są główną przyczyną zgonów Brytyjczyków (80 tysięcy zgonów rocznie) Rząd Brytyjski odczuwa presję społeczną dotyczącą wprowadzenia jednoznacznej polityki antynikotynowej. Wszelkie sprawy dotyczące szkodliwości palenia oraz jego regulacje prawne podlegają pod Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki (National Instutite of Health and Care Excellence). Rząd stara się ujednolicić regulacje prawne dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych, poprzez następujące działania:

  • zakaz reklamy papierosów w mediach oraz zakaz eksponowania ich w sklepach (planowany termin wprowadzenia: kwiecień 2015);
  • podwyższanie cen papierosów, mające na celu odstraszenie ludzi młodych oraz osób z niższymi dochodami
  • podwyższenie podatków na papierosy
  • kampanie społeczne
  • zakaz palenia w pobliżu miejsc pracy oraz w miejscach publicznych od 2007 roku
  • plan wprowadzenia całkowitego zakazu promocji i reklamy papierosów
  • uregulowanie prawa dotyczącego wyrobów tytoniowych
  • ograniczenie narażenia na bierne palenie (projekt Healthy Lives, Healthy People: a tobbaco control plan for England)

Rząd wychodząc na przeciw opinii publicznej, przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące palenia w których zamieścił pytania dotyczące wystandaryzowania opakować papierosów w celu zmniejszenia ich atrakcyjności oraz zwiększenia skuteczności ostrzeżeń na opakowaniach papierosowych. Wyniki konsultacji były mało zadowalające w związku z czym rząd zdecydował o ponownym przeprowadzeniu konsultacji uzupełniających w połowie 2014 roku.

Największy problem może jednak tkwić w brytyjskim ustawodawstwie, które jest dość mocno “dziurawe”. Jednym z problemów są e-papierosy oraz inne wyroby tytoniowe, których nie reguluje ustawa. Nie istnieją jasno określone statystyki dotyczące ich skuteczności, bezpieczeństwa oraz standardów jakości. Obecnie Brytyjska Agencja Leków (MHRA) prowadzi badania nad wpływem e-papierosów na ciało i zdrowie człowieka, dzięki których wynikom Rząd będzie mógł jednoznacznie określić czy należy podejmować działania regulacyjne w tej dziedzinie.

Jeśli chodzi o badania kliniczne 43 ze wszystkich badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii dotyczyło rzucania palenia ich skutkom oraz skutecznym metodom. Pięć z nich obejmowało badania nad e-papierosami.

Rząd Brytyjski finansuje również działania instytucji pomagających w uporaniu się z nałogiem jak np. Smoke Free Resource Center, prowadzącym kampanie m.in. dla kobiet w ciąży oraz palącej młodzieży oraz szkolenia dotyczące efektów i szkodliwości papierosów. Dodatkowo uruchomione zostały lokalne poradnie rzucania palenia (stop smoking services).

W Stanach Zjednoczonych prężnie działają wszelkiego rodzaju instytucje oraz stowarzyszenia zajmujące się problemem palenia papierosów. Pod zarządem Ministerstwa Zdrowia oraz FDA. Poprzez portale internetowe przedstawiające programy profilaktyczne starają się dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. 

Przedstawione na nich programy profilaktyczne dotyczą przede wszystkim ograniczenia biernego palenia przez dzieci oraz skutecznego przeciwdziałania paleniu kobiet karmiących bądź też będących w ciąży (do którego powstał również osobny portal internetowy wraz z numerem bezpłatnej dwujęzycznej infolinii dla kobiet borykających się z problemem). Ciekawym aspektem jest również fakt, iż w Stanach Zjednoczonych e-papierosy są względnie zabronione, gdyż nie przeszły badań dotyczących składu oraz wpływu na organizm ludzki, przez co również FDA nie uznaje ich jako formy terapii zastępczej.

 Uznane są jedynie gumy, plastry i inhalatory zawierające nikotynę, a także tabletki. W 2010 roku wprowadzono plan działania, którego celem jest obniżenie współczynnika osób palących do 12% do 2020 roku. Z racji faktu, iż wszystkie stany wykazują się sporą autonomią, każdy z nich osobno prowadzi profilaktyczne programy antynikotynowe poprzez wszelkiego rodzaju działania i akcje publiczne. Pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia oraz FDA przeprowadzono ogólnokrajowe badanie (PATH) mające na celu sprawdzenie przyczyn palenia, sposobów rzucania palenia oraz przyczyn powrotu do nałogu.

 Narodowy Instytut do Walki z Uzależnieniami, Narodowy Urząd do Spraw Kontroli nad Programem Antynikotynowym oraz Centrum i Urząd Centralnej Kontroli i Prewencji Chorób prowadzą zmasowaną akcję antynikotynową poprzez reklamy w radiu i telewizji (niejednokrotnie bardzo drastyczne) oraz poprzez spotkania i akcje społeczne, które mają na celu odciągnięcie obywateli od nałogu.

 Rząd wdrożył również program obejmujący wszystkie stany (National Tobacco Control Program) mający na celu wyeliminowanie biernego palenia, promocję rzucania palenia oraz zapobieganie uzależnieniu młodych ludzi.

Co najbardziej pomaga rzucić palenie...?
Tylko silna wola
Środki farmakologiczne
Pomoc lekarza
Wsparcie rodziny
Elektrowstrząsy